подржано од

   
 • Drying agricultural products
 • Air solar collectors
 • Installation hybrid photovoltaic systems
 
 • Сушење на земјоделски производи
 • Воздушни соларни колектори
 • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

АГРО СОЛАР ЛТД дооел Стар Караорман Штип е регистрирана во главна дејност 25.11 - Производство на метални делови и конструкции. трговија и услуги.

Целосен назив:  Друштво за производство, трговија и услуги АГРО СОЛАР ЛТД дооел с. Караорман Штип

 • ЕДБ  4029019522639

 • ЕМБС 7359594

 • Жиро сметка 270073595940185            (Халк Банка)

       Главни производи и услуги на претпријатието се:

 • Вентилација

 • Производство на воздушни колектори

 • Изработка на контролери за сушари за овошје и зеленчук.

 • Монтажа на Соларни системи:

        Фотонапонски (PV) соларни системи за добивање електрична енергија.

        Монтажа на  фамилијарни сончеви систем за топла вода .

        Сервис на големи термални сончеви системи.

Електрика:

        Поправка на електрика во објекти и поставување нова електрична инсталација.

        Монтажа на уреди за временска контрола на осветлување.

 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24