подржано од

   
  • Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

     Појаснување за пресметка на капацитетот на сушарите за овошје и зеленчук:

 

При пресметката на капацитетот на сушарата, рачунаме дека на 1cm3 простор на тацните, се поставува суров матерјал со тежина 0,7 грама/cm3. Оваа  специфична тежина на суров матерјал (0,7g/cm3) е превземена од Србија. Таму најмногу се сушат модри сливи. Тоа значи дека декларираниот капацитет на сушарата е ако се сушат модри сливи.

Ако се суши јаболка, (чипс или парчиња јаболки), кајсии, печурки или чај , тогаш нормално е да се очекува дека капацитетот е помал од декларираниот.

Пример: ако се суши суров чај или лаванда капацитетот не е 100 кг. Суров чај има многу мала тежина, а голем габарит (кабаст).

Затоа, капацитетот на сушарата е релативен поим. Препорака е секој корисник сам да си го одреди капацитетот на сушење на својот производ, времето и температурата на сушење, согласно со својата технологија на сушење. Ние , како фирма произведуваме сушари, но технологијата е обврска на крајниот купувач, согласно со плодовите што ќе ги суши и барањата на пазарот.

За споредба, сушара со капацитет од 100 кг, може да собере максимум 45 кг. јаболка во тенки парчиња или 20 кг. сурова јаболка (ако се произведува јаболков чипс)

 

 

 Пресметка на  капацитет Сушара од 100 кг  (*)

 

 

број на тацни фискни редови на тацни Ширина на ИНОКС тацна

   (cm)

Должина ИНОКС тацна

 ( cm)

Површина на тацна

 (cm2)

Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
17 1 50 80 4000 68000 2,1 142800 0,7 99600 99,6

   Габаритни димензии на сушарата 100 кг се: 1,59м (должина) *0.97 м (ширина) * 1,87 ( висина)   V ~ 1.7 m3                * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3

 

Пресметка на  капацитет Сушара од 200 кг  (*)

 

број на тацни  редови на тацни на колички Ширина на ИНОКС тацн

   (cm)

Должина ИНОКС тацна

 ( cm)

Површина на тацна

 (cm2)

Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
17 2 50 80 4000 136000 2,1 285600 0,7 199920 199,92

Габаритни димензии на сушарата 200 кг се: 1,7м (должина) *1 м ( ширина) * 2,08 (висина) V=3.54 m3                              * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3

 

 

Начин на пресметка на  капацитет Сушара од 300 кг  (*)

 
број на тацни
редови

 

колички

 

Ширина на ИНОКС тацн

 

   (cm)
Должина ИНОКС тацна

 

 ( cm)
Површина на тацна

 

 (cm2)
Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
25 2 50 80 4000 200000 2,1 420000 0,7 294000 294

Габаритни димензии на сушарата 300 кг се 2,06 м (должина) *1,12 м ( ширина) * 2,1 (висина)  V=4.8 m3                           * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3

 

 

 

број на тацни редови

 

Ширина на ИНОКС тацн

 

Должина ИНОКС тацна

 

Површина на тацна

 

Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
Сушара со капацитет од 900 кг  (*)

  

колички    (cm)  ( cm)  (cm2)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
  25 6 50 80 4000 600000 2.1 1260000 0.7 882000 882

Габаритни димензии на сушарата 900 кг се 2,06 м (должина) *2,12 м ( ширина) * 2,1 (висина)  V=9.17 m3                           * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3

 

  број на тацни редови Ширина на ИНОКС тацн Должина ИНОКС тацна Површина на тацна Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
       

Сушара со капацитет од 1200 кг  (*)

колички    (cm)  ( cm)  (cm2)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
  25 8 50 80 4000 800000 2,1 1680000 0,7 1176000 1176
                       
Габаритни димензии на сушарата 1200 кг: 2,06 м (должина) *2,12 м ( ширина) * 2,1 (висина)  V=9.17 m3                     * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3
               
                       

 

 

Сумарна анализа

 

 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24