подржано од

   
  • Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

Галерија

 

 

 

 
Обука за правилно ракување на соларните сушари , наменета за добитниците на проектот Рурална Жена во  Ресен , 11, Јуни, 2021 г

 

     

 

   
         
 

Сушење органски јаболки Златен Делишес. Соработка со Универзитет Г. Делчев- Штип и ФИТР. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 ч.

   

         
   

         

   
         
         
Сушење на шумски плодови и јаболка во Пробиштип. Ноември 2021.  Кај сушатата , при екстрено голема влажност се појавува бела трага на поликарбонатот, но таа исчезнува со тек на време

 

 

         
         

Пробно сушење на шумски плодови и модра слива во "Бемар Фруит" Берово, Ноември 2021

 

 

         
         

       

Сушара спремна за транспорт

(транспортот го организира краен купувач)

       

       

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24