Македонски веб.страници

    English  

Flag of Serbia (GIF) - All Waving Flags  Србски               (under construction)

 
  • Производство на хибридни сушари за овошје и зеленчук (дај проспект за 100 кг, 300 кг)
  • Инсталирање на воздушни соларни системи
  • Wi - Fi мониторинг и контрола на сушење
  • Машини за сецкање на плодови.
 
  • Production hybrid dryers for fruits and vegetables
  • Installing air solar systems
  • Wi - Fi monitoring and control of drying
  • Fruit chopping machines
   

 

Flag of Bulgaria (GIF) - All Waving Flags  Български           (under construction)

 

Flag of Albania (GIF) - All Waving Flags  Shqiptare              (under construction)

 

Flag of Greece (GIF) - All Waving Flags   Ελληνικά             (under construction)

 

 

 

 

 

Овие сушари употребуваат еколошки и енергетски ефикасен начин на сушење на органски плодови. Нема загадување на околината. Се произведуваат во соработка со ЕКО СОЛАР. За предгревање на воздухот се користат воздушни сончеви колектори, а догревање со ел.енергија од PV сончев систем или ЕСМ EVN. Процесот е контролиран преку Wi - Fi. Во сушарите од 800 и 1400 кг можно е вградување на топлинска пумпа воздух-воздух. Тацните се од INOX 304. Сушарите кои се нудат на пазарот од конкуренцијата работат на нафта, дрва, пелети или LPG. При нивниот процес на сушење, плодовите примаат мирис од пепел, нафта или друг мирис. Пазарот во западна Европа, бара суви органски плодови, кои немаат мирис од процес на сушење.

These dryers use an environmentally friendly and energy efficient method of drying organic fruits. There is no environmental pollution. They are produced in cooperation with ECO SOLAR. Air solar collectors are used for preheating the air, and additional heating with electricity from a PV solar system or ESM EVN. The process is controlled via Wi-Fi. In the 800 and 1400 kg dryers, it is possible to install an air-to-air heat pump. The trays are made of INOX 304. The dryers offered on the market by the competition run on oil, wood, pellets or LPG. During their drying process, the fruits take on an ash, oil or other smell. The market in Western Europe is looking for dried organic fruits that have no smell from the drying process.

Oбјавен повик за финасирање на земјоделски производители на храна до 10.000 евра грант. Овде спаѓа и сушењето на плодови.

.

Сушара со капацитет од 100 кг (капацитетот е одреден на основа на сушење на слива или 0,7 g/cm3)

 

 
 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 23-Mar-23