Дај ми повеќе информации

    Give me more information  

Flag of Serbia (GIF) - All Waving Flags  Србски               (under construction)

 
  • Производство на сушари за овошје и зеленчук
  • PLC контролери за технологија на сушење
  • Wi - Fi мониторинг и контрола на сушење
  • Инсталирање на воздушни соларни системи
  • Машини за сецкање на плодови.

Проспектен матерјал 100 кг.             200 /300 кг

 
  • Production dryers for fruits and vegetables
  • PLC controllers for drying technology
  • Wi - Fi monitoring and control of drying
  • Installing air solar systems
  • Fruit chopping machines

Advertising prospectus.        200/ 300 kg

   

 

Flag of Bulgaria (GIF) - All Waving Flags  Български           (under construction)

 

Flag of Albania (GIF) - All Waving Flags  Shqiptare              (under construction)

 

Flag of Greece (GIF) - All Waving Flags   Ελληνικά             (under construction)

 

 

 

 

 

Сушарите употребуваат еколошки и енергетски ефикасен начин на сушење на органски и обични плодови. Нема загадување на околината. Се произведуваат во соработка со ЕКО СОЛАР. За предгревање на воздухот се користат воздушни сончеви колектори, а догревање со ел.енергија од PV сончев систем или ЕСМ EVN. Процесот е контролиран преку Wi - Fi. Во сушарите од 800 и 1400 кг можно е вградување PLC контролер и топлинска пумпа воздух-воздух. Тацните се од INOX 304. Сушарите кои се нудат од конкуренцијата работат на нафта, дрва, пелети или LPG. При нивниот процес на сушење, плодовите примаат мирис од пепел, нафта или друг мирис. Пазарот во западна Европа бара суви плодови, кои немаат мирис од процес на сушење.

The dryers use an ecological and energy-efficient method of drying organic and regular fruits. There is no environmental pollution. They are produced in cooperation with ECO SOLAR. Air solar collectors are used for air preheating, and additional heating with electricity from a PV solar system or ESM EVN. The process is controlled via Wi-Fi. In the 800 and 1400 kg dryers, it is possible to install a PLC controller and an air-to-air heat pump. The trays are made of INOX 304. The dryers offered by the competition run on oil, wood, pellets or LPG. During their drying process, the fruits take on an ash, oil or other smell. The market in Western Europe is looking for dried fruits, which have no smell from the drying process.

 

 

.

 

 
 

 Web.counter     Visit counter For Websites

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 09-авг.-23