подржано од

   
 • Drying agricultural products
 • Air solar collectors
 • Installation hybrid photovoltaic systems
 
 • Сушење на земјоделски производи
 • Воздушни соларни колектори
 • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

        Сушара со капацитет од 200 кг.     (Капацитетот е одреден ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3)                 Daj mi Ponuda

 

   

Поглед на сушарата од лево

   

Поглед на сушарата со отворена врата

       
       

   

5 воздушни сончеви колектори за предгревање и филтрирање на воздух

   

Влез на топол и филтриран воздух во сушарата

       
       

   

Инсталиран воздуховод од задна страна на сушарата

   

Рампа и вентилатори со ел.грејачи за догревање на воздухот по потреба

       
       
Сушење на лаванда и други цветови во Велес.

 

Извор на информацијата е од  Регионален центар за поддршка на социјалните претпријатија во ВПР

 

 

Технички карактеристики на сушарата , (без воздушен сончев систем)

Воздушниот сончев систем работи кога има сонце, без разлика на надворешна температура. Тој врши предгревање или целосно загревање на влезниот воздух, во зависност од временските услови и културата која што се суши

Сушарата контролира 5 величини :

 1. Време на сушење (во минути или часови)- Се подесува преку временско реле , позиционирано под лого на АГРО СОЛАР
 2. Температура внатре во сушарата (во C) - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот температурата била 41,7  C. Распон од 10 до 65 C
 3. Релативна влажност на воздухот (во %)- Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот релативната влажност била 28,9 %. Распон од 5 до 95%
 4. Прокот на воздух. (m3/s) - Се подесува преку копчето Вентилатор ( Fan)  Распон  0 do 1000 m3/h. Се подесува во зависност дали се суши чај или нешто друго. 
 5. Потрошено додатна енергија од ЕСМ ЕВН (се мери во kWh) Корисникот добива емириски податоци и дијаграм колкава енергија била користена од мрежата на ЕСМ ЕВН

 

Габаритни димензии на сушарата  се: 1,7м (должина) *1 м ( ширина) * 2,08 (висина)   V=3.54 m3  
Големина на вентилатори Ф 300 ( 4 бр)
           Моќност на  вентилатори: 4*125 = 500 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: 4.5 kW (трофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум ( внатре), поликарбонат и сендвич од полиуретанска пена.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX
           Димензии на тацните за сушење: 0,5 ͯ 0,8 m
              Број на Inoks тацни за сушење :  17*2=34   ( овој број може да се зголеми по барање на купувач)
              Vkupna povr{ina на Инокс тацни  за сушење:  34 тацни *0.5м*0.8м=13.6 m2
 

Karakteristiki na vozdu{en solaren sistem  (се пресметува согласно со потртебите)

 

Воздушни термални солaр колектори од 2м2  (5 парчиња)
Метална конструкција за 5 соларни колектори за сушарата
Воздуховод Ф 150 со гибасто црево (во метри) 12 м
Диференцијален термостат за воздушни соларни системи 
Останати ситни матерјални трошоци Електрични кабли за поврзување, спојки. Wi Fi уред за мерење на потрошувачка на ел. енергија и  прекинувач

 

   Prevzemi Ponuda

 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24