подржано од

   
  • Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

       Сушара со капацитет од 100 кг.     (Капацитетот е одреден ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3)                  дај ми понуда за модел од 2019 год.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    дај ми понуда за модел од 2021 год.

 

Сушари спремни за испорака

 

Сушари спремни за испорака

     
     

 

Сушари спремни за испорака

 

Сушари спремни за испорака

     
     

 

Поглед 1 кон сушарата

 

Поглед 2 кон сушарата

     
     

 

Внатрешност на сушарата

 

Сушење на чипс од јаболка

     
     

 

Сушара со додатен уред за обезбедување на ел.енергија

(уредот не е вклучен во цената)

 

 

Сушара со додатен уред за обезбедување на ел.енергија

(уредот не е вклучен во цената)

Габарити 1,59м (должина) *0.94 м ( ширина) * 1,87 ( висина)

Бруто волумен 1,92 m3

Приближна тежина 150 kg

Големина на вентилатори Ф 300 ( 2 бр)
           Моќност на  вентилатори: 4*120 = 240 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: 3 kW (монофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум (внатре), надвор - поликарбонат 10мм.
             Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX
          Димензии на тацните за сушење: 0,5 mͯ 0,8 m
              Број на Inoks тацни за сушење :  17   ( овој број може да се зголеми по барање на купувач)
              Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 17*0.5*0.8=6.8 m2
 
Karakteristiki na vozdu{en solaren sistem
Главен воздушен солaрен колектори 1,72 м2
Странични воздушни сончеви апсорбери околу 1,6 м2
Вкупна инсталирана моќност на главен и странични апсорбери 4,1 kW
Моќност на електричен грејач 3,3 kW ( за догревање или работа навечер)
Работен флуид: Воздух

 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24